Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI HARPA s.r.o.
ÚČINNÉ OD 01.01.2017

čl. 1 - úvodní ustanovení, předmět úpravy a plnění

1.1 Úvodní ustanovení.

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky právních vztahů v souvislosti s realizací dodávek zboží a služeb (dále také jako „ Předmět úpravy“) mezi společností HARPA s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 02744881, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 82350, jakožto prodávajícím na straně jedné (dále také jako „ HARPA s.r.o.“) a fyzickou nebo právnickou osobou, jakožto kupujícím na straně druhé (dále také jako „odběratel“).

1.2 Součásti smlouvy.

Nedílnou součástí každé smlouvy, kterou v rámci obchodních vztahů v mezích Předmětu úpravy uzavírají HARPA s.r.o.a odběratel (dále také jako „ Smlouva“), budou tyto Všeobecné obchodní podmínky HARPA s.r.o.(dále také jako „VOP“). Neobsahuje-li Smlouva v konkrétním případě odlišné ustanovení, použití jakýchkoli všeobecných podmínek odběratele či jiných všeobecných obchodních podmínek je vyloučeno. Součástí Smlouvy jsou také písemná oboustranně akceptovaná právní jednání (upřesnění předmětu dodávek, místa dodávek apod.) v podobě písemné či elektronické komunikace smluvních stran jakož i přílohy, které mají dle vůle smluvních stran ke Smlouvě jako její nedílná součást náležet.

1.3 Předmět plnění.

Předmětem plnění dle Smlouvy je dodávka výrobků a služeb z aktuální nabídky provozovaných serverů a internetových obchodůHARPA s.r.o., zejména odpadových nádob, kontejnerů, doplňků a služeb s tím souvisejících (dále také jako „zboží“; pojem zboží zahrnuje také služby a díla prováděné společností HARPA s.r.o. pro objednatele dle Smlouvy a ujednání těchto VOP budou na služby a díla aplikována analogicky) závazně sjednaná mezi HARPA s.r.o.a odběratelem ve Smlouvě.

čl. 2 - uzavření Smlouvy

2.1 Nabídka společnosti HARPA s.r.o.

Veškeré neadresné nabídky společnosti HARPA s.r.o.se považují za orientační a nezávazné. Adresnou nabídku je HARPA s.r.o.oprávněna odvolat i ve lhůtě k jejímu přijetí, která – nebude-li stanoveno v konkrétním případě jinak – činí 14 dnů ode dne doručení nabídky odběrateli (resp. zájemci o odběr zboží).

2.2 Objednávka odběratele.

Objednávky učiněné na základě nabídek společnosti HARPA s.r.o.se považují za návrh na uzavření Smlouvy, který HARPA s.r.o.přijímá (rozhodne-li se dle vlastní volby k přijetí takovéhoto návrhu) písemným potvrzením (přijetím nabídky). Údaje obsažené v objednávce odběratele jsou závazné a tento není oprávněn učiněnou objednávku následně odvolat ani jakkoli měnit bez výslovného souhlasu společnosti HARPA s.r.o..

2.3 Forma objednávky.

Odběratel je povinen učinit objednávku v písemné formě prostřednictvím dopisu, emailu, faxu či e-shopu společnosti HARPA s.r.o.na www.DOPNER.cz. HARPA s.r.o. objednávku potvrzuje také v písemné formě prostřednictvím dopisu, emailu či faxu či e-shopu společnosti HARPA s.r.o. na www.DOPNER.cz.

2.4 Akceptace společností HARPA s.r.o..

Pro uzavření i obsah Smlouvy a objem zboží k dodání je rozhodující potvrzení objednávky společností HARPA s.r.o..HARPA s.r.o.je oprávněna potvrdit objednávku s odchylkou. Jakékoli přijetí nabídky společnosti HARPA s.r.o.ze strany odběratele s jakoukoli odchylkou není přijetím nabídky a ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jako „NOZ“) se na akceptace jakýchkoli nabídek společnosti HARPA s.r.o.odběratelem nepoužije.

2.5 Předmět smlouvy.

Předmětem smlouvy je dodávka zboží v rozsahu objednávky potvrzené společností HARPA s.r.o.převedení vlastnického práva k tomuto zboží, jeho dodání odběrateli a uhrazení kupní ceny společnosti HARPA s.r.o.v souladu se Smlouvou.

čl. 3 - ceny, splatnost

3.1 Ceník HARPA s.r.o.

Cena dodávaného zboží bude, nedohodnou-li se strany jinak, vždy určena aktuálním ceníkem společnosti HARPA s.r.o.platným ke dni potvrzení objednávky společnosti HARPA s.r.o..

3.2 Součásti ceny.

Ceny společnosti HARPA s.r.o. platí ze sídla společnosti HARPA s.r.o. (EXW sídlo společnosti, INCOTERMS 2010). Nevyplyne-li z konkrétní objednávky jinak, nezahrnují ceny zákonem stanovenou daň z přidané hodnoty ani žádné jiné daně či poplatky. Poštovné či přepravné jakož i jakékoli jiné obdobné náklady budou účtovány zvlášť ve výši dle ujednání smluvních stran anebo – nebude-li takovéto ujednání – v obvyklé výši.

3.3 Splatnost.

Nebude-li ve Smlouvě sjednáno jinak, je cena za zboží splatná do 14 dnů od vystavení faktury společnosti HARPA s.r.o., která bude bez zbytečného odkladu po vystavení zaslána odběrateli. Cena je splatná na bankovní účet uvedený ve faktuře společnosti HARPA s.r.o.. Za den zaplacení se považuje den připsání sjednaných částek na účet společnosti HARPA s.r.o.uvedený ve faktuře.

3.4 Zápočet odběratele.

Zápočet jakýchkoliv pohledávek odběratele proti nároku společnosti HARPA s.r.o.na zaplacení ceny, jakož i jakéhokoliv jiného peněžitého plnění podle Smlouvy je bez předchozího písemného souhlasu společnosti HARPA s.r.o.vyloučený.

čl. 4 - dodací lhůta a součinnost, prodlení stran

4.1 Dodací lhůta.

Dodací lhůta bude sjednána individuálně ve Smlouvě. Společnost HARPA s.r.o. je oprávněna přiměřeně, maximálně však o dobu 4 týdnů, prodloužit ve Smlouvě sjednanou dodací lhůtu z důvodů nezaviněných okolností HARPA s.r.o.. Smluvní strany jsou v takovém případě vázány ustanoveními ve Smlouvě a prodloužení dodací doby nepředstavuje porušení Smlouvy.

4.2 Součinnost odběratele.

Pokud odběratel neposkytne společnosti HARPA s.r.o.nutnou součinnost k včasnému dodání zboží a společnost HARPA s.r.o.z tohoto důvodu své závazky včas nesplní, lhůty pro plnění závazků společnosti HARPA s.r.o.se přiměřeně prodlouží o každý den prodlení odběratele s poskytnutím součinnosti.

4.3 Vis maior.

Lhůty se přiměřeně prodlouží i v případě zásahu překážky mimo vůli společnosti HARPA s.r.o., jako je např. mobilizace, epidemie, válka, povstání nebo podobné události jako jsou stávka a výluka či jiná okolnost vylučující odpovědnost, kterou se rozumí překážka, jež nastala nezávisle na vůli společnosti HARPA s.r.o. a brání mu ve splnění jeho povinnosti.

4.4 Prodlení společnosti HARPA s.r.o.

V případě prodlení společnosti HARPA s.r.o.bude odběratel – v případě, že prokáže, že mu tímto vznikla škoda – oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši vždy 0,05% ceny části dodávky, s jejímž dodáním je společnost HARPA s.r.o.v prodlení, za každý ukončený týden prodlení, vždy však maximálně do výše 10% ceny takovéto části dodávky.

4.5 Náhrada škody - společnost HARPA s.r.o.

Nárok odběratele na náhradu škody způsobené v důsledku prodlení společností HARPA s.r.o., která přesahuje hranici smluvní pokuty stanovenou v předchozím odstavci, a to ve všech případech prodlení s dodáním zboží i po uplynutí určené dodací doby, je vyloučen.

4.6 Prodlení odběratele.

V případě prodlení odběratele se zaplacením ceny za zboží a popř. sjednaného přepravného či jiných závazků odběratele je odběratel povinen uhradit společnosti HARPA s.r.o.úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení aniž by byl dotčen nárok společnosti HARPA s.r.o.na náhradu škody.

4.7 Náhrada škody - odběratel.

V případě porušení povinností ze strany odběratele, zejména při prodlení s úhradou ceny zboží, jakékoliv platby či zálohové platby, není společnost HARPA s.r.o.dle sjednané Smlouvy povinna plnit své závazky z této Smlouvy, ani z jiné smlouvy uzavřené mezi společností HARPA s.r.o.a odběratelem a je oprávněna odstoupit od Smlouvy anebo pozastavit veškerá plnění a nevydat zboží, přičemž v takových případech není dána odpovědnost společnosti HARPA s.r.o.za případné škody odběratele či třetích stran; společnost HARPA s.r.o. je v takových případech dále oprávněna vůči odběrateli uplatňovat právo na náhradu škody, a to do výše všech nákladů, které společnosti HARPA s.r.o. vznikly v souvislosti s dodáním sjednaného zboží a dále všech nákladů souvisejících, jakož i ušlý zisk a další škodu. Odběratel je v takovém případě povinen vydat zboží společnosti HARPA s.r.o.a poskytnout v tomto směru veškerou součinnost.

čl. 5 - dodání zboží a jeho podmínky

5.1 Dodací podmínky.

Dodání zboží se uskutečňuje okamžikem, kdy je zboží připraveno k odebrání v místě určeném HARPA s.r.o., případně, je-li tak mezi smluvními stranami sjednáno, formou převzetí zboží prvním dopravcem. V případě způsobu dodání zboží odesláním na místo určení je místem a časem dodání okamžik předání prvnímu přepravci anebo zasilateli v místě nakládky určeném společnostíHARPA s.r.o., přičemž v tomto okamžiku přechází na odběratele i nebezpečí škody na zboží. Společnosti HARPA s.r.o.není povinna pojistit zboží proti jeho zničení, poškození, zcizení či ztrátě.

5.2 Množství, jakost, obaly.

Společnosti HARPA s.r.o.je povinna dodat zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení a musí jej zabalit nebo opatřit pro přepravu. V ceně zboží jsou zahrnuty nevratné obaly. Pokud nebudou vratné obaly vráceny odběratelem do 60 dnů od dodání společnosti HARPA s.r.o., nebudou společností HARPA s.r.o. přijaty zpět. Pokud dojde k poškození vratných obalů, nebo nebudou vráceny v dohodnutém termínu, bude odběrateli nevratně vyúčtováno 100 procent ceny obalů a odběratel je povinen tuto částku společnosti HARPA s.r.o.uhradit.

5.3 Množstevní odchylka.

Množstevní odchylka dodaného zboží nepřevyšující 10% se nepovažuje za rozpor se smlouvou.

5.4 Předčasné a částečné plnění.

Společnost HARPA s.r.o.je vždy oprávněna plnit předmět Smlouvy předčasně anebo částečně a odběratel je povinen předčasné nebo částečné plnění předmětu Smlouvy převzít.

5.5 Nepřevzetí zboží.

V případě nepřevzetí zboží odběratelem, je společnost HARPA s.r.o.oprávněna zboží uskladnit na náklady odběratele. V případě, že odběratel neodebere zboží v dodatečné přiměřené lhůtě do 2 měsíců od jeho dodání, je společnost HARPA s.r.o.oprávněna prodat zboží jinému zákazníkovi s tím, že odběratel je povinen společnosti HARPA s.r.o.uhradit veškeré náklady s tím spojené a společnost HARPA s.r.o.je na již zaplacenou část ceny započíst částku odpovídající nákladům vynaloženým v důsledku neodebrání zboží odběratelem.

5.6 Znemožnění plnění HARPA s.r.o.odběratelem.

V případě, že odběratel odmítne, nebo jiným způsobem znemožní společnosti HARPA s.r.o. splnit dodávku zboží, uhradí společnosti HARPA s.r.o.smluvní pokutu ve výši 20% z ceny neodebraného zboží, přičemž v případě, že se jedná o zboží zhotovené na míru dle přání odběratele, uhradí odběratel společnosti HARPA s.r.o.smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny neodebraného zboží. Odběratel nesmí bránit převzetí zboží na základě drobných vad.

čl. 6 - přechod vlastnického práva a další prodej

6.1 Vlastnické právo ke zboží.

Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele okamžikem úplného zaplacení kupní ceny zboží odběratelem.

6.2 Omezení dalšího prodeje.

S ohledem na distribuční a ostatní závazky HARPA s.r.o.nesmí odběratel bez předchozího písemného souhlasu po dobu 10 let ode dne uzavření této smlouvy zcizit (ať již sám nebo prostřednictvím třetí osoby), prodat či nabízet k prodeji zboží mimo území státu, do kterého bylo zboží společností HARPA s.r.o.dodáno, přičemž ve stejném rozsahu odběratel zaváže rovněž své odběratele. Odběratel dále zajistí, že zboží bude užíváno nebo bude převedeno jeho vlastnictví pod obchodní značkou společnosti HARPA s.r.o.. V případě porušení jakékoliv povinnosti odběratele dle tohoto odstavce se odběratel zavazuje uhradit společnosti HARPA s.r.o.aniž by bylo dotčeno právo společnosti HARPA s.r.o.na náhradu škody, smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

Čl. 7 - vady zboží

7.1 Vady zboží.

Společnosti HARPA s.r.o.odpovídá za vady zboží, které váznou na zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na odběratele, přičemž řádně oznámené vady, za něž je společnost HARPA s.r.o.odpovědná, budou odstraněny způsobem, který společnost HARPA s.r.o.uzná za vhodný a účelný. Ustanovení § 2106 až § 2107 NOZ se nepoužije. Odběratel se uzavřením Smlouvy výslovně předem vzdává svého práva na nároky z vadného plnění nad rámec rozsahu uvedeného v těchto VOP.

7.2 Zjevné vady.

V případě zjevných vad zboží je odběratel povinen tyto vady oznámit společnosti HARPA s.r.o.nejpozději do 7 dnů od okamžiku dodání zboží společností HARPA s.r.o.odběrateli, jinak právo odběratele na odstranění vad dle předchozího odstavce zaniká.

7.3 Forma vytknutí, ostatní vady.

Vady zboží musí být odběratelem společnosti HARPA s.r.o.vytknuty písemně a bezodkladně po jejich zjištění, nebo poté, co mohly být při vynaložení dostatečné péče odběratelem zjištěny, vždy však nejpozději do 7 dnů ode dne jejich zjištění.

7.4 Nemožnost pozastavit platby.

Při vytknutí vad nemá odběratel právo pozastavit jakékoli platby ceny zboží či jejich části. Ustanovení § 2108 NOZ se nepoužije.

7.5 Lhůta k odstranění vad.

Lhůtu k odstranění případných vad stanoví v nejkratší možné lhůtě v rámci svých provozních možností společnost HARPA s.r.o..

7.6 Sleva.

Pokud se bude odstranění vad jevit jako nemožné či neekonomické, je společnost HARPA s.r.o. oprávněna poskytnout odběrateli přiměřenou slevu z ceny s přihlédnutím k rozsahu a charakteru vady.

7.7 Minimální odchylka.

Minimální snížení hodnoty nebo odchylka vlastností zboží se nepovažuje za vadu. Minimální odchylky spočívají zejména v minimálních odchylkách ve tvaru a barvě, hmotnosti a také tehdy, pokud vada v krátké době zmizí sama nebo může být odstraněna zákazníkem s vynaložením zanedbatelných nákladů. Zanedbatelnost je také dána při odchylkách ležících v rámci běžných obchodních hranic, a proto oborově obvyklé odchylky tímto zůstávají výslovně vyhrazeny.

7.8 Vyloučení nároků z vad.

Nároky z vad nevzniknou rovněž v případě nepodstatných odchylek od dohodnuté jakosti, nevhodného skladování, nepatrného omezení použitelnosti zboží, jeho přirozeného opotřebení nebo škod, které vznikly po přechodu nebezpečí škody na zboží vlivem špatného nebo nedbalého zacházení, neodborné montáže či instalace, montáže, instalace či použití zboží v rozporu s návodem k obsluze a údržbě, provozní a technickou příručkou a/nebo technickými listy, platnými technickými normami, pokynem společnosti HARPA s.r.o.nebo na základě zvláštních vnějších vlivů, které nejsou zmíněny ve Smlouvě. Nároky z vad nevzniknou ani při neodborných zásazích nebo uvedení do provozu ze strany odběratele nebo třetích osob, ani z jejich důsledků. Nároky odběratele z vad jsou dále vyloučeny i tehdy, pokud vznikly z odlišného využívání zboží, než jaké společnost HARPA s.r.o.stanovila a/nebo z toho, že odběratel zboží pozměnil.

7.9 Náhradní dodávky.

Společnost HARPA s.r.o.není povinna zajišťovat náhradní dodávky zboží či jeho částí, které se již nevyrábí.

7.10 Údaje a záruka.

Údaje o technické specifikaci zboží či jakékoli jiné údaje na zboží či jeho obalech nejsou považovány za záruku za zboží. Veškeré nabízené zboží je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů ČR. Odběratel je povinen vždy při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat jeho fyzický stav. Každá zjištěná závada musí být uvedena na přepravním nebo dodacím listě a potvrzena přepravcem.

čl. 8 - průmyslová práva a autorská práva

8.1 Právo duševního vlastnictví.

Odběratel je povinen zdržet se jakýchkoli zásahů do průmyslových a autorských práv vztahujících se ke zboží. V případě porušení dané povinnosti odběratele nese veškerou odpovědnost za porušení průmyslových a autorských či jiných souvisejících práv odběratel.

8.2 Výhrada autorského práva.

Společnost HARPA s.r.o.si na veškeré plány, výkresy, technickou specifikaci, návody, ceníky a jiné podklady související s dodáním zboží (dále také jako „podklady“) vyhrazuje autorská práva, a to v neomezeném rozsahu. Tyto podklady mohou být poskytnuty třetí osobě pouze na základě předchozího písemného souhlasu společnosti HARPA s.r.o..

čl. 9 - změna okolností

9.1 Změna okolností.

Odběratel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 NOZ. Tím nejsou dotčena práva společnosti HARPA s.r.o.vyplývající ze změny okolností v souladu s ust. § 1765 a § 1766 NOZ.

čl. 10 - jiné nároky na náhradu škody

10.1 Náhrada škody.

Smluvní strany se dohodly, že celková výše náhrady škody způsobené společností HARPA s.r.o.bude odpovídat nejvýše ceně za zboží, v souvislosti s jehož dodáním daná škoda vznikla.

10.2 Promlčecí doba.

Promlčecí doba nároků na náhradu škody způsobené porušením zákonné či smluvní povinnosti společnosti HARPA s.r.o.činí 12 měsíců ode dne, kdy došlo ke vzniku škody.

čl. 11 - ujednání pro Smlouvy se spotřebiteli

11.1 Použití tohoto článku pro spotřebitele.

V případě, že smluvní stranou na straně odběratele je spotřebitel, uplatní se kromě zbývajících ustanovení těchto VOP rovněž ustanovení tohoto článku. V případě rozporu ustanovení obsaženého v tomto článku s jinými ustanoveními těchto VOP, mají přednost ustanovení tohoto článku.

11.2 Práva a povinnosti spotřebitelů.

Byla-li Smlouva uzavřena prostředkem komunikace na dálku, je odběratel – spotřebitel oprávněn od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží odběratelem – spotřebitelem. Podmínkou odstoupení je dodržení stanoveného postupu, a to zaslání formuláře pro odstoupení od smlouvy dostupném na www.dopner.cz a zaslání nebo předání zboží společnosti HARPA s.r.o. do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy na adresu uvedenou na zásilce jako adresa společnosti HARPA s.r.o.spolu se sdělením, že uplatňuje právo k odstoupení od Smlouvy v souladu s § 1829 odst. 1 NOZ. Ve stejné lhůtě vrátí společnost HARPA s.r.o. odběrateli – spotřebiteli v souladu s § 1832 NOZ peněžní prostředky, které od něho na základě Smlouvy přijal, včetně případně odběratelem – spotřebitelem uhrazených nákladů na dodání zboží odběrateli – spotřebiteli ve výši odpovídající nejlevnějšímu společností HARPA s.r.o.nabízeného způsobu dodání zboží, a to však ne dříve, než bude prokázáno, že zboží bylo společnosti HARPA s.r.o. odesláno. Náklady spojené s navrácením zboží společnosti HARPA s.r.o.(zejména poštovné a přepravné) nese odběratel – spotřebitel. Odběratel – spotřebitel odpovídá společnosti HARPA s.r.o. za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Odběratel – spotřebitel je oprávněn uplatnit u společnosti HARPA s.r.o.právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Ustanovení čl. 12 odst. 12.1 se pro odběratele – spotřebitele nepoužije, na spotřebitele se dále neuplatní druhá věta čl. 7.1

čl. 12 - rozhodčí doložka, rozhodné právo, osob. údaje

12.1 Rozhodčí doložka.

Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, týkající se uplatnění nároků z vad zboží nebo peněžitého plnění, jehož hodnota (hodnota sporu) bez příslušenství přesáhne částku odpovídající 150 000,- Kč, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. Všechny ostatní spory ze Smlouvy budou rozhodovány obecnými soudy.

12.2 Rozhodné právo.

Na veškeré právní vztahy vznikající ze Smlouvy se použije české právo s vyloučením kolizních norem a s vyloučením Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva). Obchodní zvyklost nemá dle § 558 odst. 2 NOZ přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.

12.3 Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Společnost HARPA s.r.o.zpracovává a uchovává informace o odběrateli v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Odběratel tímto dává společnosti HARPA s.r.o.souhlas, se zpracováním veškerých informací včetně osobních údajů souvisejících s obchodním vztahem za účelem uskutečnění plnění Smlouvy a marketingových akcí společnosti HARPA s.r.o., a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu odběratele s tímto zpracováním. Osobní údaje odběratele společnosti HARPA s.r.o. nepředává žádné další osobě s výjimkou externího dopravce, pojišťovny nebo správce pohledávek za účelem doručení zboží, jeho pojištění nebo správy pohledávek. Smlouva bude po svém uzavření společnosti HARPA s.r.o. archivována v elektronické formě a bude přístupná pouze společnosti HARPA s.r.o., zákonné povinnosti společnosti HARPA s.r.o.vůči orgánům veřejné moci tím nejsou dotčeny.

12.4 Salvatorní klauzule.

Pokud by se některé z ustanovení VOP stalo zcela nebo částečně neplatným, zůstává tím platnost ostatních ustanovení nedotčena. Namísto neúčinného ustanovení platí účinné ustanovení, jež se co nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného ustanovení. Totéž platí pro případné smluvní mezery.